گزارشات

 • برنامه صعود: سوزچال – لاسم – 4000 متر

  منطقه: لاسم

  مدت برنامه: 1روزه

  تاریخ برنامه: 95/04/11

  صبح روز جمعه به همراه اعضای باشگاه از جاده هراز به سمت روستای "لاسم" حرکت کردیم. با عبور از این روستا وارد جاده خاکی سمت راست شدیم. رودخانه ای که از آب شدن برف ها بوجود آمده، در ابتدای آن جاری بوده است. در انتهای این جاده به دشت "انگمار" رسیده و از ماشین پیاده شدیم تا کوهنوردی خود را آغاز کنیم.

  با عبور از رودخانه، از دو راهی انگمار مسیرمان را به سمت چپ تغییر داده تا به اولین دره که دارای آب هست. به چشمه "شمسین" رسیدیم که منبع آب جهت آبیاری دشت انگمار و آب آشامیدنی موردنیاز روستای لاسم است. همین مکان را برای صرف صبحانه انتخاب نموده و کمی استراحت نیز کردیم.

  از منبع آب مسیرمان را به سمت شرق ادامه داده و سوار بر یال شده تا به قله برسیم. سپس مسیر پاکوب موجود را ادامه داده و سرانجام به قله "سوزچال" رسیدیم. جایی که روبروی ما قله دوبرار شرقی و غربی خودنمایی می کرد. زمان های رسیدن به مناطق نامبرده به صورت زیر است.

  از دوراهی انگمار تا شمینی حدود 35 دقیقه

  از شمینی (منبع آب) تا قله 4 ساعت و 30 دقیقه تا 5 ساعت

  لازم به ذکر است که فصل بهار بهترین فصل برای صعود به قله سوزچال است.