هیچ کوهی ارزش آن را ندارد که جانت را در راهش به قمار بگذاری

هیچ کوهی ارزش آن را ندارد که جانت را در راهش به قمار بگذاری

کوهنوردی هنر زنده ماندن در شرایط سخت است که شامل خطر مرگ هم می شود. بهترین کوهنورد کسی نیست که تلاش می کند تا یکی دو بار کارهای احمقانه بکند و سپس بمیرد بلکه بهترین کوهنورد کسی است که سعی می کند بزرگترین کارها را انجام دهد و زنده بماند و سرپرست خوب کسی است که تیمش را سالم به پایین هدایت نماید.    (( رینهولد مسنر ))

کوه ها توده های بسیار عظیمی از سنگ، یخ و برف هستند که با تمام عظمت و بزرگی وصف ناپذیرشان فقط ماهیت دارند. آن ها مادر زمین هستند. مقدس و سر منشاء زایش، رویش، پاکی و بخشندگی. ولی با تمام این اوصاف از ضعیف ترین و شکننده ترین ولی باهوش ترین موجودات، هویت خود را وام می گیرند. ولی این دلیل بر کوچک و ناچیز شمردن حتی کوتاه ترین آن ها از سوی پر قدرت ترین انسان نیست. چرا که در طول سالیان متمادی انسان ها با پرداخت هزینه های بسیار سنگین و غیر قابل جبران آموخته اند که فایق آمدن بر مشکلات و ایستادن بر بلندای آن ها فقط و فقط به سر انگشت تدبیر میسر است و اندوختن، به کارگیری تجربه و ستیز با کوه هیچگاه از آن ها مغلوب نمی سازد و از غالب هم فاتح. چرا که آن گاه بر بلندایش ایستاده ای. تو را پذیرفته و رخصت داده تا دقایقی مهمانش باشی و کامروا. که با تمام وجود از آن جایگاه رفیع لذت ببری. پس رسم ادب بجای آور و اجازه نده تا نخوت و غرور کاذب سراسر وجودت را تسخیر خود درآورده و تو را مغلوب نماید و اگر بنابر هر دلیلی آن روزها روز تو نبود و کوه تو را نمی طلبید و پس می زد، به جنگ و مقابله بر نخیز و راه برگشت پیش گیر که تو را فرصت بازگشت بسیار است ولی فرصت زندگی دوباره خیر و بدان که هیچ کوهی ارزش آن را ندارد که جانت را در راهش به قمار بگذاری.


سرپرست باشگاه ورزشی آلاله کوهستان

محمد علی فلاح